Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA DecoFly, vienotais reģistrācijas numurs 40203224645, juridiskā adrese: Puškina iela 10.a, Lielvārde LV-5070.

Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

Veicot preču iegādi interneta veikalā www.manaskrasas.lv (turpmāk – Interneta veikals), Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

Pārzinis apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Pārziņa komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Pārzinis ir veicis nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas no noslēgtā Distances līguma izrietošās saistības, Pārzinis apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, Pārzinis apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas kontaktu formu, tieši sazinātos ar Pārziņa personālu telefoniski vai elektroniski, Pārzinis apstrādā Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai piedalītos preču loterijās un konkursos, Pārzinis apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Personas datu glabāšanas laiks

Pārzinis Jūsu personas datus glabās tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Pārzinis var nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Pārziņa uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, piegādes pakalpojumu sniedzējiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un sadarbības līgumiem, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma  Pārzinis var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Pārzinis, galvenokārt,  apstrādā Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

  1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  3. tiesības tikt aizmirstam - pieprasīt savu personas datu dzēšanu, izņemot gadījumus, kad likums Pārzinim pieprasa saglabāt datus;
  4. pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu – pieprasīt savu datu saglabāšanu, bet izmantošanas pārtraukšanu;
  5. ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
  6. iebilst datu apstrādei – iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi;
  7. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
  8. pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
  9. vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot uz Pārziņa e-pasta adresi: [email protected] pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Pārzinis var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politika publicēta mājas lapā 2019. gada 25.novembrī.

 


Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos